Administratorem danych osobowych („Administrator”) pozyskanych od kandydatów do pracy  w związku z udziałem w procesie rekrutacji są spółki z Grupy G2A [Global R&D Sp. z o.o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (KRS 0000692862);  G2A PL Sp. z o.o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, (KRS 0000677012); G2A RE sp. z o.o., ul. Adama Matuszczaka 14/2, 35-083 Rzeszów, (KRS 0000659335); TECH sp. z o.o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (KRS 0000691154); G2A.COM Limited z siedzibą w Hong Kongu 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, (wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 2088957].
Spółki z Grupy G2A mające siedzibę poza UE wyznaczyły na swojego przedstawiciela spółkę w grupie, tj. G2A PL sp. z o.o.

W procesie rekrutacji przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów:

Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane spółkom z Grupy G2A oraz przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, takim jak: agencje rekrutacyjne, współpracujący z Administratorem niezależni rekruterzy, doradcy, a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeżeli podjęcie decyzji dotyczącej wyniku procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami lub będą one prowadzić proces rekrutacji w imieniu i na rzecz Administratora. W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność spółka z Grupy G2A. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, spółki z Grupy G2A stosują odpowiednie zabezpieczenia co do zasady poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji, a także po jej zakończeniu, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia jej zakończenia.

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres trzech lat od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach na czas realizacji roszczeń.

W związku z tym, że Administrator przetwarza dane osobowe kandydata, kandydatowi przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa. Aby uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, prosimy o kontakt w sposób wskazany na końcu niniejszej informacji.

Ponadto w takim zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe kandydata na podstawie jego zgody, kandydatowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

W przypadku przekazania przez kandydata jakichkolwiek szczególnych danych osobowych (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych lub danych biometrycznych) dane takie zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@g2a.com.