CZYM JEST esg?

 

ESG, czyli czynniki środowiskowe (environmental), społeczne (social), i ładu korporacyjnego (governance), stanowią ramy dyskusji dotyczącej tego jak firmy i inne organizacje mogą brać pod uwagę środowisko, czynniki społeczne oraz przestrzegać regulacji i innych form zarządzania korporacyjnego.

Ramy te składają się z trzech odrębnych stref, z których każda powinna zostać zbadana i przeanalizowana w kontekście danej firmy:

 

 

Środowisko: Kategoria środowiskowa zawiera wpływ firmy na planetę poprzez ślad węglowy, zużycie zasobów naturalnych, oraz ryzyka z jakimi biznes będzie musiał się zmierzyć w związku ze zmianą klimatu.

 

 

Ład społeczny: Ta część odnosi się do tego, jak firma traktuje pracowników i przyczynia się do rozwoju społeczności. Może ona odnosić się do kwestii pracowniczych, jak równe płace, różnorodność i włączenie, morale pracowników i kultura firmy.

 

 

Ład korporacyjny: Ta kategoria odnosi się do formy zarządzania firmą, w tym kadry kierowniczej i zarządu, oraz tego, jak dana firma wprowadza lokalne i krajowe regulacje.

 

 

metodologia ESG 

 

Aby określić odpowiednie ramy implementacji w danej firmie, należy najpierw wykonać analizę określającą ryzyka i korzyści płynące z zaaplikowania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development GoalsSDG) oraz definiującą Cele, na których firma powinna się skupić w swojej strategii ESG. Proces ten jest zwykle podzielony na kilka kroków podejmowanych w trakcie dedykowanego audytu przeprowadzonego przez specjalistyczną organizację zewnętrzną.

 

audyt ESG

 

Jako początek implementacji ram ESG wykonano audyt dla G2A.COM w celu określenia obszarów dla nas najważniejszych. Proces tego audytu podzielono na trzy kroki:

 

Benchmarki

4 firmy benchmarkowe zostały zidentyfikowane jako posiadające podobny zakres aktywności, co G2A.COM.

Informacje dostępne na temat strategii/raportów niefinansowych każdego z benchmarków zostały zidentyfikowane, a najważniejsze tematy dla każdej z tych organizacji zidentyfikowane i przeanalizowane.

Na tej podstawie stworzono tabelę z trendami ESG spośród wybranych benchmarków – najważniejsze tematy stanowią podsumowanie najczęściej powtarzających się w analizie istotnych tematów.

 

Interesariusze

Po przygotowaniu benchmarków wysłano ankietę do grupy zidentyfikowanych interesariuszy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz G2A.COM. Respondenci ocenili, czy firma G2A.COM ma jakikolwiek wpływ na dane zagadnienie, a jeśli tak, czy jest to wpływ pozytywny, negatywny lub pozytywny i negatywny.

W sumie ankietę wypełniło niemal 200 różnych interesariuszy: pracowników, influencerów, partnerów biznesowych i nie tylko.

 

Ocena finansowa

Ostatnim krokiem audytu była ocena wpływu istotności finansowej. Zgodnie z wytycznymi ESRS każdy z tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem z listy tematów ESRS został oceniony z perspektywy istotności wpływu. Poszczególne tematy zostały ocenione pod względem potencjalnego i realnego wpływu, oraz czy ten wpływ jest pozytywny czy negatywny.

Na podstawie wyników audytu, następujące czynniki zostały określone jako ważne:

 

 

Tematy środowiskowe – Zmiany klimatyczne: Zrównoważenie środowiskowe okazało się istotnym obszarem zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych ze zmianami klimatycznymi. Audyt uznał znaczenie zajęcia się naszym wpływem na środowisko i zasugerował, że wysiłki mające na celu łagodzenie zmian klimatycznych i promowanie zrównoważonych praktyk powinny zostać w przyszłości zintegrowane z naszą strategią biznesową.

 

 

Tematy społeczne – Pracownicy i równość szans: Audyt ESG położył nacisk na odpowiedzialność społeczną, szczególnie w odniesieniu do naszych pracowników. Do kluczowych kwestii należały warunki pracy i zapewnienie równych szans. W raporcie podkreślono znaczenie zapewnienia naszym pracownikom sprzyjającego i sprawiedliwego środowiska pracy, kładąc nacisk na rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z ich dobrostanem i rozwojem zawodowym.

 

 

Tematy ładu korporacyjnego – Kultura korporacyjna: Kulturę korporacyjną uznano za kluczowy aspekt wymagający uwagi. W raporcie podkreślono znaczenie wspierania pozytywnej i etycznej kultury korporacyjnej, sugerując, że silne i pozytywne środowisko wewnętrzne przyczynia się do ogólnego sukcesu organizacji.

 

 

Strategie ESG 

 

Na podstawie wyników audytu zdecydowaliśmy się na wdrożenie szeregu strategii, które skupiały się na dwóch najważniejszych obszarach – społecznym i ładu korporacyjnego. Strategie te obejmowały między innymi:

 

Rok 2024 jest rokiem buforowym, w którym zaczną wchodzić w życie pierwsze strategie, a firma przygotuje się do wdrożenia bardziej wszechstronnych ram obejmujących wszystkie trzy obszary w 2025r.